ikona lokalizacji

(Twój StartUp) Aleja Tadeusza Rejtana 20A 35-310, Rzeszów, Polska

ikona telefonu

+48 607 140 440

ikona poczty email

biuro@whiteberg.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie i akceptujesz politykę prywatności Whiteberg zrzeszającej adwokatów Rzeszów. Firma Whiteberg Obsługa prawna i podatkowa biznesu na stronie internetowej swojej kancelarii Rzeszów wykorzystuje ciasteczka, aby móc zapewnić użytkownikom lepsze doświadczenia poprzez dostosowanie zawartości strony do ich indywidualnych potrzeb oraz preferencji. Whiteberg Obsługa prawna i podatkowa Rzeszów skupia doświadczonych i wykwalifikowanych prawników Rzeszów, którzy udzielają kompleksowe wsparcie biznesom w obszarach, takich jak: prawo podatkowe, umowy Rzeszów, spółki Rzeszów, prawo IT, restrukturyzacja i upadłość, podatki Rzeszów i inne.

Polityka Prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka działająca pod firmą Whiteberg Cyran kancelaria prawna, adres: ul. Rejtana 20, 35-310 Rzeszów, Polska, NIP 813 349 65 53 („Administrator” lub „My”).

 2. Twoje dane osobowe przetwarzamy zawsze i każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Nami w następujący sposób:

  1. listownie pod adres: Whiteberg Cyran kancelaria prawna, Karowa Office (Regatio) ul. Rejtana 20, 35-310 Rzeszów, Polska;

  2. telefonicznie pod numerem: +48 607 140 440; lub

  3. za pośrednictwem wiadomości e-mail: biuro@whiteberg.pl

 4. Zamierzamy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

  1. użytkowania przez Ciebie z serwisu whiteberg.pl – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem naszej strony internetowej w domenie whiteberg.pl (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

  2. przedstawienia Naszych informacji handlowych, w tym Naszych ofert - podstawą prawną przetwarzania danych jest Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości nawiązania kontaktu z Naszymi potencjalnymi kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  3. subskrybowania przez Ciebie zamówionego newsletteru na Naszej stronie internetowej w domenie whiteberg.pl – podstawą prawną przetwarzania dobrowolna zgoda na jego otrzymywanie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

  4. udzielenia Tobie odpowiedzi w związku z otrzymaną od Ciebie wiadomością przesłaną za pośrednictwem wiadomości e-mail, za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych w ramach otrzymanej zgody jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi lub zawarcia i wykonania umowy z Tobą;

  5. działania zmierzające do zawarcia i realizacji umów, w ramach których będziemy świadczyć Nasze usługi (zarówno usługi doradztwa prawnego lub podatkowego), w tym również w związku z analizą i oceną ryzyka związanego z jej zawarciem i wykonaniem – podstawami prawnymi przetwarzania danych są:

   1. niezbędność do wykonania umowy zawartej przez Ciebie z nami lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

   2. niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Nas, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

   3. cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nas, w szczególności zapewnienie kontaktu przed zawarciem umowy oraz w okresie trwania umowy, a także ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  6. Ubiegania się przez Ciebie o zatrudnienie u nas lub nawiązania współpracy - podstawami prawnymi przetwarzania danych są:

   1. niezbędność do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;

   2. niezbędność do realizacji procesu rekrutacji oraz do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej;

   3. niezbędność do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

  7. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników strony internetowej w domenie whiteberg.pl;

  8. wypełnienia zobowiązań ciążących na Nas, które wynikają z przepisów prawa, w szczególności wynikających z przepisów księgowych, rachunkowych, podatkowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest spoczywający na Nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 5. W przypadku, gdy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie zgody musisz pamiętać, że możesz w dowolnym momencie cofnąć udzieloną Nam zgodę.

 6. Twoje dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie.

 7. Przewidywanymi odbiorcami Twoich danych osobowych są:

  1. inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu:

   1. organy władzy publicznej,

   2. podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, rachunkowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,

  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w Naszym imieniu:

   1. podmioty powiązane z Administratorem,

   2. podmioty, które wspierają Nas w świadczeniu usług dla Ciebie,

   3. podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,

   4. podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

   5. podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,

   6. Nasi podwykonawcy, czyli podmioty, które wykonują za Nas usługę lub dostarczające towary objęte Umową bądź umowami z Naszymi klientami, z których realizacją związana jest Umowa,

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Twoich danych osobowych.

 1. Czas przetwarzania danych osobowych.

  1. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w celu przedstawienia Naszych informacji handlowych, w tym Naszych ofert – dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji otrzymywania informacji handlowych.

  2. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, to dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dokonuje się poprzez kontakt z Administratorem w sposób wskazany punkcie 3) powyżej. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  3. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, to dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  4. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, to dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  5. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, to dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w tych celach, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, w tym podstaw związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

 2. Obowiązkowość i dobrowolność podania danych osobowych.

  1. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, to podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji danego celu, jeżeli zgoda jest warunkiem realizacji tego celu.

  2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do wykonania umowy, której Jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem.

  3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, to podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

  4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nas, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tych celów.

 3. Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo dostępu do danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie zgłaszającej żądanie, informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;

  2. prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

  3. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie możesz żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania któregokolwiek z celów, dla których zostały zebrane;

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziłeś zgodę – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

  5. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;

  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – możesz w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

  7. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce Twojego zwykłego pobytu, Twojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

  1. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG, do których mogą być przekazywane Twoje dane osobowe, muszą zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

  2. W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawrze odpowiednie umowy z odbiorcami danych osobowych, które są oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską.

 5. Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogą zapadać decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na skutki wobec klientów, kontrahentów, ich pracowników lub współpracowników, jak również pracowników lub współpracowników Administratora czy kandydatów do pracy.

 6. Administrator danych zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności w celu ochrony Twoich danych osobowych, przede wszystkim poprzez stosowanie wysokiej jakości zabezpieczeń technicznych chroniących te dane przed dostępem osób trzecich.

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na Twoim urządzeniu, jeżeli przeglądasz stronę internetową w domenie zgloszenieszkodyoc.pl. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie jej odwiedzin i dokonywanych przez Ciebie czynności.

 2. Administrator zbiera i wykorzystuje następujące cookies:

  1. Cookies serwisowe. Administrator wykorzystuje tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Tobie usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

   1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

   2. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

   3. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies).

  2. Cookies marketingowe. Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy. W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym

(komputer, telefon, tablet itp.).

 1. Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez partnerów Administratora. Administrator oraz jego partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

  1. Google Analytics. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze strony internetowej w domenie zgloszenieszkodyoc.pl przez Ciebie, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania rzeczonej strony. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Ciebie ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

  2. Google AdWords. Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły stronę internetową w domenie zgloszenieszkodyoc.pl. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

 1. Zarządzanie ustawieniami cookies.

  1. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na Twoim urządzeniu, wymaga uzyskania Twojej zgody. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

  2. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).

  3. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

   1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windowshttps://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookiesinternetexplorer-delete-manage-cookies

   2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

   3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

   4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

   5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

  4. Możesz w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory albo http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN