ikona lokalizacji

(Twój StartUp) Aleja Tadeusza Rejtana 20A 35-310, Rzeszów, Polska

ikona telefonu

+48 607 140 440

ikona poczty email

biuro@whiteberg.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie i akceptujesz politykę prywatności Whiteberg zrzeszającej adwokatów Rzeszów. Firma Whiteberg Obsługa prawna i podatkowa biznesu na stronie internetowej swojej kancelarii Rzeszów wykorzystuje ciasteczka, aby móc zapewnić użytkownikom lepsze doświadczenia poprzez dostosowanie zawartości strony do ich indywidualnych potrzeb oraz preferencji. Whiteberg Obsługa prawna i podatkowa Rzeszów skupia doświadczonych i wykwalifikowanych prawników Rzeszów, którzy udzielają kompleksowe wsparcie biznesom w obszarach, takich jak: prawo podatkowe, umowy Rzeszów, spółki Rzeszów, prawo IT, restrukturyzacja i upadłość, podatki Rzeszów i inne.

Alternatywna Spółka Inwestycyjna – nowoczesny wehikuł kolektywnego inwestowania

Opublikowano:

11 Sierpnia 2023r

Alternatywna Spółka Inwestycyjna, to innowacyjny wehikuł inwestycyjny działający w polskim systemie prawnym. Koncepcję ASI wprowadzono w wyniku modyfikacji przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych, stanowiąc alternatywny model kolektywnego inwestowania z pewnymi przywilejami podatkowymi.

 

 

Definicja ASI

 

Alternatywna Spółka Inwestycyjna, znaną także jako "ASI", to rodzaj funduszu inwestycyjnego określony w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi ("Ustawa"). Oznacza to, że ASI różni się od funduszy inwestycyjnych otwartych i zamkniętych, które są tworzone i funkcjonują na mocy Ustawy.

 

Zgodnie z Ustawą, alternatywny fundusz inwestycyjny ("AFI") to forma zbiorowego inwestowania, którego celem jest gromadzenie środków od wielu inwestorów w celu ich efektywnego inwestowania zgodnie z określoną strategią inwestycyjną. Warto zaznaczyć, że AFI nie jest funduszem typu UCITS, czyli funduszem działającym zgodnie z prawem Unii Europejskiej regulującym zasady inwestowania w papiery wartościowe. W polskim kontekście, fundusze inwestycyjne otwarte oraz fundusze zagraniczne, jak definiuje Ustawa, wpisują się w ten model.

 

Przy ocenie, czy dana instytucja kwalifikuje się jako alternatywny fundusz inwestycyjny, warto odwołać się do wytycznych opublikowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority; ESMA) dotyczących kluczowych pojęć związanych z alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Wytyczne ESMA). W tych wytycznych dokładnie wyjaśniono znaczenie terminów takich jak "przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania", "pozyskiwanie kapitału", "wielu inwestorów" oraz "określona polityka inwestycyjna". Te wytyczne precyzują rozumienie poszczególnych terminów używanych w definicji alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Dlatego też, przy interpretacji polskich przepisów prawa, w tym przypadku Ustawy oraz ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw ("Ustawa Zmieniająca"), istotne jest uwzględnienie wskazówek ESMA dotyczących definicji alternatywnego funduszu inwestycyjnego.

 

 

Działalność Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej

 

Zgodnie z regulacjami Ustawy celem działalności ASI jest gromadzenie środków od różnych inwestorów w celu ich efektywnego inwestowania zgodnie z ustaloną strategią inwestycyjną. Zbiórka kapitału od wielu inwestorów może przybierać różne formy – zwykle polega to na wniesieniu wkładu finansowego do spółki. Przykładowo, gromadzenie kapitału może nastąpić poprzez wpłatę środków pieniężnych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez kilku wspólników, celem pokrycia nowo utworzonych udziałów lub też przez wpłaty dokonane przez komandytariuszy spółki komandytowej w zamian za prawa i obowiązki w ramach tej spółki. Inwestowanie zgromadzonych środków w interesie inwestorów polega na dokonywaniu inwestycji. Kluczowe jest, aby te inwestycje były zgodne z ustaloną strategią inwestycyjną. Warto zaznaczyć, że działalność polegająca na gromadzeniu kapitału oraz inwestowaniu (lokowaniu) środków finansowych jest głównym celem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z niewielkimi wyjątkami określonymi w ustawie. Oznacza to, że działalność inwestycyjna ASI nie może być łączona z inną działalnością gospodarczą.

 

 

Możliwość podjęcia dodatkowej działalności przez ASI

 

Zgodnie z postanowieniami art. 8a ust. 3 Ustawy, działalność główną alternatywnej spółki inwestycyjnej jest gromadzenie kapitału od wielu inwestorów w celu inwestowania go zgodnie z ustaloną strategią. Jednakże istnieją wyjątki, które pozwalają na podjęcie dodatkowych działań, niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną, jeżeli takie działania są wymagane przez przepisy szczególne. Oznacza to, że w określonych przypadkach, zgodnie z przepisami szczególnymi, działalność inwestycyjna może obejmować także inne czynności, które są związane z główną działalnością ASI.

 

 

Konieczność zezwolenia KNF dla Zarządzającego ASI

 

Realizacja działalności przez Zarządzającego ASI, zarówno wewnętrznie, jak i jako usługa zewnętrzna, jest regulowana przez przepisy ustawy. W zależności od wartości aktywów w zarządzanych portfelach inwestycyjnych ASI, Zarządzający ASI musi uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zgodnie z art. 70a i nast. Ustawy lub być wpisanym do rejestru Zarządzających ASI prowadzonego przez KNF zgodnie z art. 70zb i nast. Ustawy. Uzyskanie zezwolenia nie jest konieczne, jeśli łączna wartość aktywów w zarządzanych portfelach inwestycyjnych ASI nie przekracza odpowiedniej kwoty, określonej w euro, zgodnie z art. 70zb ust. 1 Ustawy.

 

 

Rola Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną

 

Każda alternatywna spółka inwestycyjna musi mieć swojego zarządzającego, który odpowiada za zarządzanie działalnością spółki oraz ryzykiem związanym z jej portfelem inwestycyjnym. Zarządzający pełni rolę analogiczną do towarzystwa funduszy inwestycyjnych, ale regulacje dotyczące jego działalności są mniej restrykcyjne. W przypadku, gdy ASI przyjmuje formę spółki kapitałowej (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) lub spółki europejskiej, sama alternatywna spółka inwestycyjna pełni rolę zarządzającego. Jest to przykład "wewnętrznie zarządzanej ASI". Natomiast jeśli ASI działa w formie spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej, zarządzający ASI to komplementariusz spółki. W takim przypadku zarządzający ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Istnieje także możliwość zewnętrznego zarządzania ASI, gdzie rolę zarządzającego pełni inna spółka.

 

 

Dopuszczalne formy prawne ASIAlternatywna spółka inwestycyjna może prowadzić działalność w formie spółki kapitałowej, w tym spółki europejskiej, lub w formie spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, gdzie komplementariuszem jest spółka kapitałowa. W przypadku formy komandytowej, zarządzający ASI jest komplementariuszem spółki. Ta struktura pozwala na elastyczność w tworzeniu różnych ASI z różnymi strategiami, z jednym zarządzającym.

 

 

Czym jest posiadanie polityki inwestycyjnej?

 

Zgodnie z ust. 70b Ustawy, strategia inwestycyjna alternatywnej spółki inwestycyjnej określa sposób, w jaki aktywa tej spółki są lokowane. Natomiast plany inwestycyjne oraz polityki inwestycyjne są ustalane w dokumentach zakładających alternatywną spółkę inwestycyjną oraz w dokumentach, takich jak regulaminy, które są zaakceptowane przez osoby zarządzające ASI i odnoszą się do działalności prowadzonej przez alternatywną spółkę inwestycyjną. Strategia inwestycyjna obejmuje ogólne ramy inwestowania. Natomiast decyzje inwestycyjne są podejmowane w praktyce, kiedy konieczne jest dokonanie konkretnych wyborów. Warto podkreślić, że termin "określona strategia inwestycyjna", użyty w art. 4 ust. 1 lit. a Dyrektywy ZAFI, został objaśniony przez wytyczne ESMA. Według tych wytycznych przedsiębiorstwo, które wyznacza strategię zarządzania kapitałem zbiorczym w firmie w celu osiągnięcia łącznego zwrotu dla inwestorów, od których pozyskano kapitał, jest uważane za posiadające sprecyzowaną strategię inwestycyjną zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) ppkt (i) Dyrektywy ZAFI.

 

W wytycznych wyrażono również, że istnieje lista czynników, które w pojedynkę lub łącznie wskazują na obecność strategii inwestycyjnej. To oznacza, że posiadanie nawet ogólnej strategii w zakresie zarządzania majątkiem firmy jest wystarczające, aby uznać, że dana firma ma strategię inwestycyjną. Z drugiej strony, brak wyraźnie określonej i zaakceptowanej strategii inwestycyjnej w dokumentach świadczyłby o tym, że podmiot nie ma własnej strategii inwestycyjnej. Warto zaznaczyć, że zgodnie z pkt 22 wytycznych ESMA dotyczących kluczowych koncepcji ZAFI, swobodne podejmowanie decyzji inwestycyjnych przez osobę prawną zarządzającą firmą nie powinno służyć do omijania przepisów dyrektywy ZAFI.

 

Z tego powodu przyjęcie ogólnych wytycznych w zakresie planowanych działań inwestycyjnych nie świadczy, że dany podmiot nie ma strategii inwestycyjnej. Jednocześnie decyzje podejmowane przez podmiot w kwestii inwestycji w określone instrumenty finansowe mogą sugerować realizację wcześniej przyjętej, choćby nieformalnie, strategii inwestycyjnej.

 

W przypadku pytań prawnicy, adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi z naszej kancelarii z ogromną chęcią udzielą Państwu wszelkich odpowiedzi dotyczących ASI. Zachęcamy do kontaktu.

Zobacz również

29.03.2024

Święta Wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć wszystkim naszym Klientom najserdeczniejsze życzenia. Niech ten wyjątkowy czas...

21.02.2024

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w Polsce: przełom w procedurach sądowych

Z dniem 14 marca 2024 roku polski system prawny przeżył istotny moment za sprawą wejścia w życie nowelizacji Kodeksu...

31.01.2024

Cyberbezpieczeństwo w kontekście sztucznej inteligencji według NASK

Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NASK) z dumą ogłasza wydanie publikacji zatytułowanej "Cyberbezpieczeństwo AI. AI w...

15.01.2024

Ulga podatkowa IP-BOX – innowacyjne wsparcie dla twórców wartości niematerialnej i prawnej

Współczesna gospodarka opiera się w dużej mierze na innowacjach oraz wartościach niematerialnych i prawnych. Uznając ten...

14.08.2023

Podatek od nieruchomości – zmiany skutkujące prawem do zwrotu podatku

Podatek za posiadanie nieruchomości jest częścią obciążeń publiczno-prawnych, które obejmują zarówno firmy, jak i...

20.11.2022

Umowa dystrybucyjna niezgodna z prawem konkurencji

Umowy dystrybucji są powszechnie stosowane w sektorze FMCG. Dzięki nim przedsiębiorcy współpracujący na różnych...